algemene_voorwaarden_RBwebdesigner - RBwebdesigner

RBwebdesigner
Ga naar de inhoud

algemene_voorwaarden_RBwebdesigneralgemene voorwaarden

RBWEBDESIGNER

WEBDESIGN & HOSTING
_________________
RBwebdesigner
Boekelosestraat 302
7848AW  Boekelo

 
Artikel 1 Definities
 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
   
 • RBwebdesigner: RBwebdesigner (kvk nummer: 08177372 ), opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 •  
 • Consument-Opdrachtgever: een Opdrachtgever welke een natuurlijke persoon is die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijft handelt bij het sluiten en/of uitvoeren van de onderliggende Overeenkomst.
 •  
 • Derden-Product: Diensten geproduceerd en/of (door)geleverd door een derde.
 •  
 • Diensten: Alle Diensten, producten en zaken welke RBwebdesigner aan Opdrachtgever levert en/of      uitvoert conform de onderliggende Overeenkomst althans waarvan RBwebdesigner zich verbindt of heeft verbonden deze aan Opdrachtgever te leveren en/of uit te voeren.
 •  
 • Opdrachtgevers Goed: Een goed in eigendom van, in gebruik bij of welke door Opdrachtgever wordt aangedragen, waartoe RBwebdesigner toegang krijgt voor de levering van Diensten of uitvoeren van Werkzaamheden, ongeacht of de aanschaf daarvan door RBwebdesigner is begeleid of geadviseerd.
 •  
 • Gebruiksrecht: Het recht op toegang tot en gebruik van Diensten zonder dat het eigendom wordt overgedragen.
 •  
 • Opdrachtgever: de (contractuele) wederpartij van RBwebdesigner, waaronder eveneens de Consument-Opdrachtgever wordt verstaan.
 •  
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen RBwebdesigner en Afnemer gesloten waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 •  
 • Partijen: RBwebdesigner en Opdrachtgever.
 •  
 • Werkzaamheden: Werkzaamheden uitgevoerd door RBwebdesigner bij Opdrachtgever of in hardware of systemen van Opdrachtgever ter inwerkingstelling, implementatie of ondersteuning van Diensten
  
Artikel 2 Toepasselijkheid
 
   
 1. Behoudens wanneer nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, levering,      Diensten, werkzaamheden en overige overeenkomsten van en met RBwebdesigner.
 2.  
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor welker uitvoering RBwebdesigner gebruik maken van de Diensten van derden.
 4.  
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6.  
 7. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van  de hand gewezen.


 
Artikel 3 Aanbieding en acceptatie
 
   
 1. Alle offertes en prijsopgaven  van RBwebdesigner zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2.  
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door RBwebdesigner gedane aanbieding(en) door Opdrachtgever zijn aanvaard doormiddel van aanvaardings- en/of bestelhandeling(en) via de website van RBwebdesigner althans, de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door RBwebdesigner is ontvangen en geaccepteerd.
 4.  
 5. Aanvullingen op en  wijzigingen van hetgeen in de overeenkomst is bepaald kan slechts  geschieden met wederzijds goedvinden, schriftelijke vastlegging daarvan en  ondertekening door Partijen.
 
Artikel 4 Contractduur en einde overeenkomst
   
 1. Een overeenkomst met betrekking tot door RBwebdesigner geleverde Diensten en producten wordt,  tenzij anders wordt overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 2.  
 3. Na verstrijken van de in      artikel 4.1 van deze voorwaarden genoemde termijn wordt de Overeenkomst      telkens met één jaar, althans een termijn gelijk aan de initiële      contractstermijn, verlengd.
 4.  
 5. De overeenkomst eindigt  slechts na het verstrijken van de in artikel 4.1 en/of 4.2 van deze voorwaarden bepaalde termijn indien Opdrachtgever de Overeenkomst  uiterlijk één maand voorafgaande aan het verstrijken van die termijn  opzegt middels de daartoe beschikbare (online) formulieren van RBwebdesigner  althans middels ondertekening en verzending aan RBwebdesigner van het daartoe door RBwebdesigner online beschikbaar gestelde Opzegformulier of, indien geen formulieren beschikbaar zijn gesteld, een schriftelijk gedane en ondertekende opzegging.
 6.  
 7. Indien Opdrachtgever een Consument is, is art. 4.3 van deze voorwaarden slechts van toepassing voor  zover de Wet zich daar niet dwingend tegen verzet.
 8.  
 9. Indien een Consument-Opdrachtgever een Overeenkomst, na verlenging van de  overeenkomst ex art. 4.2 van deze voorwaarden, tussentijds opzegt zal aan deze het bedrag van de reeds betaalde doch vanwege die opzegging niet  genoten Diensten per hele niet-genoten maand, voor zover deze een bedrag  van €5,-- overstijgen, aan de Consument-Opdrachtgever, op diens  schriftelijk verzoek, worden gerestitueerd.
 10.  
 11. RBwebdesigner heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met  onmiddellijke ingang te beëindigen, en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding, indien:
 12.  
  • Opdrachtgever failliet is verklaard,
  • Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
of
  • Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, handelt. In dit  geval is Opdrachtgever tevens een niet te matigen boete ad € 250       verschuldigd en schadevergoeding voor zover die schade het boetebedrag overschrijdt en gevolg is van handelen van Opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling
 1. Betaling vindt middels automatische incasso, of via factuur plaatstenzij Partijen schriftelijk zijn      overeengekomen dat betaling middels overmaking na facturatie zal geschieden.
 2.  
 3. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4.  
 5. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe  strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente  verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien RBwebdesigner      de vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de      incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten      15% van de hoofdsom en rente bedragen met een minimum van € 200 exclusief  BTW, waarbij in het geval van een Consument-Opdrachtgever de wettelijke incassokosten worden berekend.
 6.  
 7. Bij niet-tijdige betaling is RBwebdesigner tevens gerechtigd om haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij RBwebdesigner gerechtigd is de Diensten direct te staken, het account te verwijderen en      Domeinnamen op te zeggen volgens de dan geldende regels van de uitgever. Opdrachtgever blijft ook dan gehouden om de verschuldigde bedragen te  voldoen.
 8.  
 9. Opdrachtgever dient eventueel bezwaren tegen facturen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan  RBwebdesigner kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht  wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
  
Artikel 6 30 dagen niet goed, geld terug garantie en ontbinding ex art. 6:230o BW.
 
   
 1. Alle Diensten van RBwebdesigner worden geleverd met een zogenaamde "30 dagen niet goed, geld terug garantie".
 2.  
 3. Deze garantie houdt in dat  indien RBwebdesigner tekort is geschoten in de levering van een Dienst, en Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan RBwebdesigner      heeft kenbaar gemaakt, RBwebdesigner de door Opdrachtgever betaalde gelden- met uitzondering van de kosten voor het registreren/verhuizen van de domeinnaam - aan Opdrachtgever zal restitueren.
 4.  
 5. Voor wat betreft Diensten geeft de Opdrachtgever, waaronder de Consument-Opdrachtgever, RBwebdesigner  bij het sluiten van de overeenkomst direct toestemming met de nakoming te beginnen.
 6.  
 7. Indien en voor zover een      Consument-Opdrachtgever zich wenst te beroepen op het ontbindingsrecht ex art. 6:230o BW komen Partijen daaromtrent het volgende overeen:
 8.  
  • Het bepaalde in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden is nadrukkelijk van toepassing en middels       deze bevestigd door de Consument-Opdrachtgever;
  • De Consument-Opdrachtgever doet afstand van zijn recht van ontbinding zodra en voor zover RBwebdesigner de Overeenkomst is nagekomen
  • Voor wat betreft registratie  van domeinnamen wordt en is de Overeenkomst tussen Partijen nagekomen  zodra deze registratie niet meer kosteloos is terug te draaien of te annuleren.
  •  
Artikel 7 Behoud en verwijdering data en overige gegevens
 
   
 1. Bij opzegging, beëindiging, ontbinding of iedere andere wijze waarop de Overeenkomst tot een einde komt, om welke reden dan ook, is RBwebdesigner gerechtigd direct over te      gaan tot het vernietigen, wissen en/of ontoegankelijk maken van alle bij RBwebdesigner beschikbare accounts, gegevensdragers en data van Opdrachtgever, de accounts van Opdrachtgever op te heffen, en de domeinnamen op te zeggen volgens de dan geldende regels van de uitgevende instantie.
 2.  
 3. RBwebdesigner is niet verplicht een (reserve)kopie te maken of te behouden noch te verschaffen aan Opdrachtgever.
 4.  
 5. Indien en voor zover RBwebdesigner over een (reserve)kopie zou beschikken is RBwebdesigner niet verplicht die kopie of enige data daarin vervat aan Opdrachtgever te verschaffen of ter beschikking te stellen. Toegang tot de in dit artikel bedoelde (reserve)kopie kan tussen Partijen, tegen door RBwebdesigner vast te stellen voorwaarden, separaat worden overeengekomen.
  
Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever
 
   
 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke RBwebdesigner nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de  gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2.  
 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan RBwebdesigner ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade,  voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de  Opdrachtgever is RBwebdesigner niet aansprakelijk.
 4.  
 5. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat RBwebdesigner te allen tijde de beschikking heeft  over de juiste persoons- en adresgegevens. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze gegevens steeds tijdig aan RBwebdesigner mee te delen door in te  loggen op de website van RBwebdesigner en de gegevens aldaar te wijzigen. Voor zover de wijziging bankgegevens betreft dient Opdrachtgever deze wijziging schriftelijk en voorzien van een originele handtekening aan RBwebdesigner te doen toekomen
 6.  
 7. Opdrachtgever vrijwaart RBwebdesigner      voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele      eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij      de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruik.
 8.  
 9. Indien Opdrachtgever aan RBwebdesigner informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden  of software vrij zijn van virussen en defecten.
 10.  
 11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door RBwebdesigner ten gevolge van het door Opdrachtgever niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde.

 
Artikel 9 Gedragsregels
 
   
 1. Het is Opdrachtgever verboden om de door RBwebdesigner aangeboden Diensten aan te wenden voor  handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden of op dusdanige wijze te handelen dat dit, naar oordeel van RBwebdesigner, overlast veroorzaakt of in strijd is met betamelijk internet gedrag.
 2.  
 3. Van gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is onder andere, maar niet uitsluitend, sprake bij:
 4.  
  • Materiaal waar een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld een auteursrecht, merkenrecht etc.) van een ander op rust, zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verleend
  • Materiaal dat bedreigend, discriminerend, obsceen, pornografisch en aanstootgevend is
  • Websites die illegale activiteiten bedrijven of illegale content bevatten
  •  
   
 5. Van overlast veroorzakend handelen en/of handelen in strijd met betamelijk internet gedrag is in elk geval, maar niet uitsluitend, sprake wanneer Opdrachtgever
 6.  
  • Spam, flames en mailbommen verstuurt of doet en/of laat versturen.
  • Websites die overlast en/of schade aan de servers van RBwebdesigner kunnen toebrengen, dan wel aan andere servers op het internet.
  • Bewust dan wel onbewust ongewenste scripts op de webruimte heeft staan zoals o.a., maar niet beperkt tot, malware, shellscripts, spyware en virussen, danwel links die naar websites verwijzen die het bovengenoemde bevatten.
  • Bewust dan wel onbewust spoofing webpagina's te hebben staan welke een gelijkenis vertonen met officiële websites van derde.
  • Gebruik van sterk verouderde versies van OpenSource applicaties.
  • Websites met als hoofddoel  het aanbieden van downloads, in welke vorm dan ook.
  •  
   
 7. Het is Opdrachtgever eveneens nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, verboden om
 8.  
  • Links aan te brengen naar websites die niet voldoen aan de voorwaarden van RBwebdesigner
  • Websites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen, etc.
  • (eigen) chat rooms te installeren
  • Subhosting te bedrijven
  • Mirror Sites te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen
  • Sites gebruiken als distributiepunt
  • Sites te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen met als primair doel file distributie.
  •  
   
 9. De beoordeling en kwalificatie van gedragingen van Opdrachtgever met betrekking tot hetgeen in dit artikel bepaald komt uitsluitend toe aan RBwebdesigner, die bevoegd is om aan de niet-limitatieve verboden activiteiten van deze algemene  voorwaarden, thans niet-benoemde soortgelijke handelingen of activiteiten toe te voegen en daarmee eveneens te verbieden.

 
Artikel 10 Rechten van RBwebdesigner
 
   
 1. RBwebdesigner heeft het recht om nadere regels te stellen voor het gebruik van de Diensten van RBwebdesigner.
 2.  
 3. RBwebdesigner behoudt zich het recht voor om e-mail, waaronder nieuwsbrieven, naar Opdrachtgever te  zenden, behoudens afmelding daarvan door Opdrachtgever.
 4.  
 5. RBwebdesigner heeft het recht  om bekende spammers, of andere Opdrachtgevers waarvan bekend is dat zij handelen in strijd met artikel 9 van de voorwaarden, te weigeren dan wel  af te sluiten.
 6.  
 7. RBwebdesigner heeft het recht om zonder opgave van reden Diensten te weigeren of te beëindigen.
 


 
Artikel 11 Tarieven dataverkeer
 
   
 1. Alle Diensten en/of Gebruiksrechten die door RBwebdesigner in verband met een account worden verleend zijn uitsluitend beschikbaar voor de accounthouder.
 2.  
 3. Voor dataverkeer geldt dat de tarieven en limieten worden geoffreerd en/of bij overeenkomst worden vastgesteld.
 4.  
 5. Indien de limiet voor dataverkeer wordt overschreden wordt het account door ons geautomatiseerde systeem geschorst. Door deze schorsing is de website niet meer bereikbaar en kan er ook geen e-mail meer ontvangen worden.
  De schorsing zal opgeheven worden zodra de volgende kalendermaand ingaat, of wanneer extra dataverkeer is ingekocht door Opdrachtgever.
 6.  
 7. Ingeval Opdrachtgever websites met verboden inhoud/links onderhoudt dan wel in strijd met de  gedragsregels en/of de voorwaarden van RBwebdesigner handelt, brengt RBwebdesigner  Opdrachtgever per GB van dit dataverkeer een bedrag ad € 0,50 in rekening.
  
Artikel 12 Overmacht
 
   
 1. RBwebdesigner is niet  gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien RBwebdesigner daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te      wijten aan schuld van RBwebdesigner, noch krachtens de wet, een  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van RBwebdesigner komt.
 2.  
 3. Onder overmacht wordt in deze  Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en  jurisprudentie wordt onder andere maar niet uitsluitend begrepen, alle van  buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RBwebdesigner  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RBwebdesigner niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RBwebdesigner worden daaronder begrepen
 4.  
 5. RBwebdesigner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat RBwebdesigner zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 6.  
 7. RBwebdesigner heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee  maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 


 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 
   
 1. RBwebdesigner is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van RBwebdesigner, tenzij die schade het gevolg is  van opzet of grove schuld.
 2.  
 3. RBwebdesigner is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten door een derde die door RBwebdesigner is ingeschakeld.
 4.  
 5. RBwebdesigner is derhalve  noch aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade. RBwebdesigner is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet dan wel schade die is ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 6.  
 7. Indien RBwebdesigner Derden-Producten of Gebruiksrecht van Derden-Producten verschaft of levert aan Opdrachtgever is RBwebdesigner slechts verantwoordelijk voor het aanleveren daarvan.
 8.  
 9. RBwebdesigner is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (gebreken in) de beschikbaarheid, het gebruik, en het functioneren van Derden-Producten.
 10.  
 11. Tenzij anders is overeengekomen is RBwebdesigner niet verantwoordelijk voor ondersteuning en support voor wat betreft het gebruik van Derden-Producten, daarvoor dient      Opdrachtgever zich tot de betreffende derde te wenden.
 12.  
 13. RBwebdesigner is niet  verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het functioneren of niet-functioneren van enig Opdrachtgevers Goed noch voor enige schade die daaruit voortvloeit.
 14.  
 15. RBwebdesigner is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet functioneren van Diensten ten gevolge van disfunctioneren van enig Opdrachtgevers Goed noch voor enige schade die daaruit voortvloeit.
  
Artikel 14 Geheimhouding
 
   
 1. Partijen zullen over en weer  geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de deze Algemene Voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, behoudens
 2.  
  • Zaken welke van openbare bekendheid zijn
  • Zaken waarover expliciet of  impliciet door de andere partij geen geheimhouding word verlangd
  • Zaken waartoe een  rechterlijk en/of administratief bevel tot spreken is gegeven.
  •  
   
 3. De geheimhoudingsplicht van RBwebdesigner strekt zich mede uit tot haar medewerkers, doch RBwebdesigner zal slechts aansprakelijk zijn voor schending van dit artikel door een medewerker voor zover RBwebdesigner tekort geschoten is in het nemen van de nodige maatregelen om inachtneming van de geheimhoudingsplicht zeker te stellen.
 4.  
 5. De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisaties van Partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen      ten aanzien van gegevens, zaken, en dergelijke waaromtrent zulks door de andere partij nadrukkelijk is verzocht.
 6.  
 7. Iedere overtreding van      Opdrachtgever van hetgeen in dit artikel bepaald leidt tot      verschuldigdheid van een boete zijdens Opdrachtgever van € 10.000,-- per overtreding en € 1000,-- per dag dat die overtreding voort duurt.
  
Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht
 
   
 1. Op alle overeenkomsten tussen RBwebdesigner en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2.  
 3. Rechtbank Almelo  aanhangig worden gemaakt, welke Rechtbank exclusief bevoegd zal zijn kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of daaraan verwante gedragingen en aangelegenheden.
 


RBwebdesigner behoudt het recht voor deze overeenkomst te wijzigen op elk gewenst tijdstip door de gewijzigde voorwaarden op deze pagina te publiceren, waarbij het publiceren tussen Partijen als terhandstelling wordt beschouwd.
 
 


Terug naar de inhoud